Det stormaktstida Sverige

Det geografiska etablerandet av det svenska stormaktsväldet sker under loppet av 100 år. Utvecklingen kan generellt delas upp i tre skeden. 1561 knyts Baltikum till Sverige genom staden Revals införlivande. Under 1600-talets första hälft kom ytterligare delar av Baltikum och norra Tyskland att tillhöra Sverige. Slutfasen i stormaktsbyggandet sker under Karl X Gustavs regering då Skånelanden och Bohuslän blir svenskt.

Stormaktens fortlevnad hängde uteslutande på möjligheterna av extern finansiering utanför det egentliga Sverige. Svenskarnas ambitioner var att få herraväldet över Östersjön och göra innanhavet till ett Mare Claustrum - ett stängt hav. Den s k sjökanten, dvs Östersjöns omland skulle läggas under den svenska Kronan. Därmed skulle man kunna kontrollera den så inkomstbringande handeln i Östersjöområdet. För att nå målet krävdes en stark och slagkraftig flotta. Handelsvägarna gick vid denna tid till övervägande del över hav och andra vattenleder. Östersjön var således ett nödvändigt "kitt" för att hålla den svenska stormakten samman. Efter den danska krigsförklaringen 1675 fick den svenska flottan till uppgift att söka upp och tillintetgöra den danska. Sjötåget 1675 blev ett fiasko för svensk del. Året därpå leds flottan av den t f riksamiralen, friherre Lorentz Creutz. Creutz har trots avsaknad av erfarenhet från sjökrig utsetts att leda flottan. Efter en mindre skärmytsling i farvattnen mellan Bornholm och Rugen beger sig den svenska flottan norrut tätt följd av den danska som fått förstärkning av en holländsk eskader. I höjd med södra Öland har fienden genskjutit de nordgående svenskarna. Flottorna räknar sammanlagt ca 120 skepp med drygt 20 000 man ombord. Regalskeppet Svärdet avlossar ett skott. Detta uppfattas på Kronan som en begäran om vändning mot fienden. Utan att besvara skottet vänder Kronan mot vinden och fienden. Katastrofen är ett faktum. Innan dagen är slut har även amiralskeppet Svärdet gått till botten med 600 man och 86 kanoner.

Stolta sponsorer av Kronan Projektet:

Copyright Kalmar läns museum 1980 - 2019

Kronan ProjektetKalmar läns museum
Box 104, 391 21 KALMAR
Tel 0480-45 13 00
E-post kronan@kalmarlansmuseum.se