Marinarkeologi

Syftet med en arkeologisk undersökning är att inhämta ursprunglig information som efter analys och tolkning kan öka kunskapen och förståelsen för vårt förflutna. För att nå målet är valet och tillämpningen av metod och teknik viktigt. 1981 påbörjade Kalmar läns museum de marinarkeologiska undersökningarna av regalskeppet Kronan. Provschakt grävdes på strategiska ställen på vrakplatsen för att bestämma fyndlagrens utbredning och karaktär. Ett koordinatsystem upprättades över ett 50x40 meter stortområde med vraket i centrum. Koordinatsystemet möjliggör inmätning och lägesbestämning av påträffade föremål och konstruktionsdelar. När väl koordinatsystemet var på plats, påbörjades en systematisk, successiv utgrävning av vraket, däck för däck i långskeppsriktningen. Vid mitten av 1990-talet togs ett s k sökschakt upp tvärs vraket, i syfte att klarlägga var däcksgränserna löpte i de djupare och nedre delarna av vraket.

En s k fotomosaik bestående av ett lapptäcke av bilder av vrakplatsen pusslades ihop. Fotograferingen gjordes med en stillbildskamera från ett bestämt avstånd över botten. Mosaiken tjänar som underlag för identifiering av vrakets olika delar och underlättar också planeringen av dykarbetet. Med utgångspunkt från fotomosaiken och systematiska inmätningar av olika vrakets delar, upprättades en skiss över vrakplatsen. Genom att digitalisera skissen och koppla den till en databas i vilken alla fynd ingår, kan de bärgade fyndens läge visas mot bakgrund av skissen. Bilden nedanför visar en principskiss i plan av Kronans vrakplats. Det saknade förpartiet är markerat med streckad kontur. Områden inneslutna med heldragen linje, utgör helt eller delvis utgrävt område. Det motsvarar drygt 80 % av skrovområdets totala yta. Cirkeln markerar läget för 2005-2007 års schakt. Skiss: L. Einarsson.

Stolta sponsorer av Kronan Projektet:

Copyright Kalmar läns museum 1980 - 2019

Kronan ProjektetKalmar läns museum
Box 104, 391 21 KALMAR
Tel 0480-45 13 00
E-post kronan@kalmarlansmuseum.se