Osteologi

Kranium vid Kronan.

Osteologi

Osteologi (lat. os = ben) är namnet på den vetenskap som behandlar läran om skelettets ben. Den stora tragedi som utspelades utanför Öland 1676 är idag en stor vetenskaplig tillgång. Det skelettmaterial som omhändertas under utgrävningarna kan berätta åtskilligt om kostvanor, kroppslängd, sjukdomar, m m hos dåtidens "medelsvensson". Det faktum att döden skedde i stort sett samtidigt för alla omkomna är av stor betydelse, eftersom det ökar materialets källvärde. De osteologiska analystyperna är olika. Med s k dietanalys kan man se om en person ätit protein från land eller hav. I skeletten kan man se spår efter olika sjukdomar och bedöma kroppslängd. Tänderna kan ge information om t ex kariesangrepp. Även c a 200 kg djurben har bärgats från vraket. Benen utgör rester av proviant, främst styckat kött av nöt, får och gris.

Kronans "befolkning" motsvarar till storleken i det närmaste en medelstor svensk stad vid mitten av 1600-talet (Sveriges befolkning inkl. den finländska landsdelen) uppgick vid denna tid till mellan 1,5 och 2 miljoner). Ombord fanns bara män, eftersom kvinnor inte fick vistas ombord under s k sjötåg, d v s krigsgående flotta.

Besättningen utgör ett tvärsnitt av dåtidens manliga befolkning i landet. Åldern varierar från tolvåriga skeppsgossar till sextiofemåriga styrmän. Där fanns egendomslösa tillsammans med representanter för landets högadel. Männen kom från platser som Öland, Åland och Västerbotten. Av de ca 800 omkomna besättningsmännen, flöt knapp 200 iland på östra Öland. Dessa lades i massgravar på Stenåsa och Hulterstad kyrkogårdar. Kvar i djupet blev således minst 600 man. Drygt 600 kilo skelettrester av människa har hittills påträffats under utgrävningarna av Kronan. Preliminära resultat visar att materialet omfattar resterna av sannolikt mer än 200 individer. De flesta lämningarna är från män i åldern 20-35 år. Inga rester av kvinnor har registrerats. Resultaten från beräkningarna av kroppslängd hos de vuxna männen visar stor variation. Kroppslängden har varierat mellan 156 och 182 cm med ett medelvärde på 171 cm.

Regalskeppet Kronan 1981 - 2021
Kalmar läns museum

Vänligen välj språk!
Please choose language!
Bitte wählen Sie eine Sprache!

Utställningen om Regalskeppet Kronan finns på Kalmar läns museum

Vägbeskrivning