Skulpturerna

Skulptur vid Kronans vrak.

Skulpturerna

1987 påträffades en 155 cm hög och 60 kg tung träskulptur som tillhört den utvändiga utsmyckningen av Kronan. Vid fyndtillfället fanns både järnspikar och färgrester kvar på den imponerande figuren. När skulpturen bärgats flöt den på vattenytan. Efter 311 år på Östersjöns botten var den fortfarande inte sjödränkt. Skulpturen som föreställer en man iförd romersk krigardräkt är sannolikt pfalzkonungen Karl X Gustav. Fotställningen i s k kontrapost, den krökta näsan, den plymkrönta hjälmen och den ansenliga buken, är samtliga attribut som tillkommer en man med stor makt och hög ställning. Vikten av att avbilda den enväldige konungen av Guds nåde var en lika naturlig som självklar manifestation vid denna tid. I ett större perspektiv måste hela skeppet Kronan ses som en manifestation av makt och ideal. Kronan är därför både en krigsmaskin och ett palats utsmyckat i enlighet med dåtidens stilideal, barocken.

Skeppens utsmyckningar hade till uppgift att uppfostra och undervisa betraktaren i dygder och ideal. Med största sannolikhet hade alla de större kapitalskeppen och i synnerhet regalskeppen - dvs de skepp som namngavs efter riksregalierna (Kronan, Äpplet, Nyckeln, Svärdet, Scepter/Spiran) och övriga konungsliga attribut - omfattande allegoriska utsmyckningar. Även om regalskeppet Vasa utgör ett lysande undantag, finns idag få konkreta rester bevarade av 1600-talets skeppsutsmyckning. Kronans utsmyckningar skiljer sig också från Vasas, främst med avseende på den höga bevarandegraden och en annorlunda färgsättning. Kronans skulpturer var sannolikt mer förgyllda än Vasas som tycks ha varit målade i mer naturalistiska färger. Fynden av invändiga skulpturenheter i ursprungligt läge i amiralskajutan på Kronans övre däck och i officersrummet på mellersta däck 1983-85, var av avgörande betydelse för förståelsen av förlisningen och vrakets kondition. Skulpturerna grävdes fram i ursprungligt läge, trots att de järnspikar som naglat fast dem vid skotten sedan länge rostat bort. Det indikerar att fartygssidan vilat i plant läge sedan förlisningstidpunkten. Detta innebär i sin tur att den underliggande, utvändiga utsmyckningen sannolikt ligger inpressad i den syrefria glacialleran under skrovsidan. De goda möjligheterna att rekonstruera fartygssidans ursprungliga utsmyckning mot fartygssidan, utgör ett arkeologiskt motiv för en framtida bärgning av den bevarade babordssidan. Med stor sannolikhet slumrar en konsthistorisk skatt i Östersjöns djup.

Regalskeppet Kronan 1981 - 2021
Kalmar läns museum

Vänligen välj språk!
Please choose language!
Bitte wählen Sie eine Sprache!

Utställningen om Regalskeppet Kronan finns på Kalmar läns museum

Vägbeskrivning