Marinarkeologi

Vraket efter Kronan.

Marinarkeologi

Syftet med en arkeologisk undersökning är att inhämta ursprunglig information som efter analys och tolkning kan öka kunskapen och förståelsen för vårt förflutna. För att nå målet är valet och tillämpningen av metod och teknik viktigt. 1981 påbörjade Kalmar läns museum de marinarkeologiska undersökningarna av regalskeppet Kronan. Provschakt grävdes på strategiska ställen på vrakplatsen för att bestämma fyndlagrens utbredning och karaktär. Ett koordinatsystem upprättades över ett 50x40 meter stort område med vraket i centrum. Koordinatsystemet möjliggör inmätning och lägesbestämning med utgångspunkt från fixpunkter, av påträffade föremål och konstruktionsdelar. När väl koordinatsystemet var på plats, påbörjades en systematisk, successiv utgrävning av vraket, däck för däck i långskeppsriktningen. Vid mitten av 1990-talet togs ett s k sökschakt upp tvärs vraket, i syfte att klarlägga var däcksgränserna löpte i de djupare och nedre delarna av vraket. Idag, efter 39 år av årliga undersökningar, är c a 95 % av vrakplatsen yta undersökt. 35 000 föremål har bärgats.

Fotomosaik.

En s k fotomosaik bestående av ett lapptäcke av digitala bilder av vrakplatsen, visar vrakplatsen utseende. Fotograferingen gjordes med en stillbildskamera från ett bestämt avstånd över botten. Bilderna pusslas sedan ihop med hjälp av ett datorprogram. Den färdiga bilden av vraket tjänar som underlag för identifiering av vrakets olika delar och underlättar också planeringen av dykarbetet. Med utgångspunkt från fotomosaiken och systematiska inmätningar av olika vrakets delar, upprättas successivt en mer och mer detaljerad skiss över vrakplatsen. Genom att koppla ihop den digitaliserade bilden av vraket med en föremålsdatabas i vilken alla fynd ingår, kan de bärgade fyndens läge visas mot bakgrund av skissen.

Regalskeppet Kronan 1981 - 2021
Kalmar läns museum

Vänligen välj språk!
Please choose language!
Bitte wählen Sie eine Sprache!

Utställningen om Regalskeppet Kronan finns på Kalmar läns museum

Vägbeskrivning